Privacyverklaring voor TCE-leden

De Privacyverklaring is voor leden en geldt voor iedereen die een lidmaatschap aan gaat bij Tennis Club Esbeek.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
Ook onze vereniging houdt zich hieraan en heeft daarom deze privacy policy een update gegeven om wettelijk te blijven voldoen aan de nieuwe wijzigingen.

 

Verantwoordelijke

Tennis Club Esbeek, KvK: V 260212

Opgeslagen gegevens

 

Op het moment van inschrijven bij onze vereniging leggen wij de volgende gegevens vast. Tijdens het lidmaatschap kunnen extra keuzes en voorkeuren vastgelegd worden. 

 • Voor en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Datum van inschrijven en eventuele datum en reden van opzegging
 • Eventuele rekeningnummer en -houder tbv. automatische contributie incasso
 • Aanvullende opmerkingen
 

Gegevens die door het lid verstrekt worden

Tennis Club Esbeek kan de gegevens die door het lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van het lidmaatschap en/of nota’s.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het lidmaatschap
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen via mail van een activiteit etc., waarvan TCE denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle lidmaatschap voor het lid.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door het lid aan TCE zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. 

 

Beeldmateriaal

Een lid stemt in met het maken en publiceren van beeldmateriaal waar deze op kan staan. Ze hebben te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar aanmaken.
Het bestuur kan er dan voor kiezen de persoon onherkenbaar te laten.  

 

Minderjarigen

TCE verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dit wordt gedaan door middel van het inschrijfformulier.  

 

Bewaartermijn en opslag

TCE bewaart de gegevens zolang als wettelijk is toegestaan na opzegging van het lidmaatschap. De gegevens die het lid aan TCE verstrekt, worden in een beveiligde webomgeving opgeslagen namelijk een server Dropbox.
Alle gegevens worden nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. 

 

Rechten

Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. TCE kan het lid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door TCE voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Leden hebben het recht de gegevens volledig te laten wissen, wat resulteert in opzegging van het lidmaatschap.
Een lid heeft recht eerder gegeven toestemmingen weer in te trekken.
Een lid heeft recht te klagen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht iemand vragen hebben over deze privacy voorwaarden, dan kan er contact opgenomen worden met onze voorzitter, tevens verantwoordelijke gegevensbescherming.

 

Aanvaarding

Als iemand lid wordt van TCE, dan geeft deze persoon nadrukkelijk aan deze voorwaarden te hebben gelezen en onze privacy voorwaarden accepteert.